Privacy Policy

Privacybeleid 2blueconomy B.V.

Over ons privacybeleid
2blueconomy B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij
over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het
gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 2blueconomy B.V.. De ingangsdatum
voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/08/2019, met het publiceren van een nieuwe versie
vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over
u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op
welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke
rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting
gekozen voor X6NOW. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons
beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. X6NOW heeft toegang tot uw gegevens om ons
(technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
X6NOW is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-
encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te
voorkomen.

WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een
server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen
bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden
regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
X6NOW
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van X6NOW. X6NOW verwerkt persoonsgegevens namens
ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen
over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. X6NOW heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. X6NOW is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding
verplicht.

Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij
heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie
van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak
en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking
tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van
Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op
grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk
dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens
alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers
inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat
wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt
DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
GLS
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat
wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt
GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
In eigen beheer
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij geen gebruik van diensten van
derden. Wij maken gebruik van uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw
bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. 2blueconomy is tot geheimhouding
verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. 2blueconomy gebruikt uw persoonsgegevens niet
voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel
van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens
niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om –
anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor
expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan 2blueconomy B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft
zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve
verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus
voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot
uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten
met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u
hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij
om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende
e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde
verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle
afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen
onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens
met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de
categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie
op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres
afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door
andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval
de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer
kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van 2blueconomy B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw
bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan
geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw
gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo
is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de
meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de
hoogte.

Contactgegevens
2blueconomy B.V.
Laagt 16a 4286 LV Almkerk Nederland T (085) 0161089 E info@2blueconomy.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Sigrid Koekkoek